สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 8 12 1
ป.2 4 9 13 1
ป.3 8 8 16 1
ป.4 5 3 8 1
ป.5 8 1 9 1
ป.6 3 2 5 1
อ.1 5 0 5 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 6 4 10 2
รวม 49 39 88 10

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 4 8 12 นางสุพรรณ แก้วเป็ง
ป.2/1 4 9 13 นางสาวณัฐวรา ก้างออนตา
ป.3/1 8 8 16 นายสุรพล เกิดเพชร
ป.4/1 5 3 8 นางอัมพร นันทชัย
ป.5/1 8 1 9 นายสิทธิชัย ใจนนท์
ป.6/1 2 2 4 นางอัมพร นันทชัย
อ.1/1 5 0 5 นางสาวรตนพร ปานสุวรรณ์
อ.2/1 6 4 10 นางสาวเตือนใจ อุ่นปิง
อ.3/1 5 4 9 นางสาวเตือนใจ อุ่นปิง
รวม 47 39 86