นางอัมพร นันทชัย

คศ.3

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062514XXXX
 • Facebook :
 • Email : Jiwamphon@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปางริมกรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : คศ.3
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 599
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 5355911161104
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่