นางสุพรรณ แก้วเป็ง

คศ.3

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 23/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081026XXXX
 • Facebook :
 • Email : Pangrimkorn@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปางริมกรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : คศ.3
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7020
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 11203511161580
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่