นายสุรพล เกิดเพชร

คศ.2

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 15/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : Surapon@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปางริมกรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : คศ.2
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 600
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 89139040431139
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่