นายนิมิตร มหาวงษ์

ช่างไฟฟ้าระดับ4

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087613XXXX
 • Facebook :
 • Email : Nimitr6919@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปางริมกรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าระดับ4
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่