นางสาวเตือนใจ อุ่นปิง

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 18/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082892XXXX
 • Facebook :
 • Email : kurtuan180332@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านปางริมกรณ์
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 589
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 92700040432700
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่